You are here: Home Společné modlitby
Hlavní menu
News
2. 11. 2018
Stánek uctívání
46hodinová uctívací a modlitební stráž za Prahu a Českou republiku
25. 10. 2018
Místo uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
20. 10. 2018
Hudební seminář s Kenem Steortsem
17. 10. 2018
Kurz o misii
16. 10. 2018
Základní kurz užívání duchovních darů
14. 10. 2018
Veřejné setkání na podporu čínských křesťanů
kteří v ČR již druhým rokem žádají o azyl
13. 10. 2018
Uzdravovací shromáždění
8. 10. 2018
Výtvarný a marketingový workshop
8. a 9. 10.
4. 10. 2018
Kurz Příprava na manželství
začíná od čtvrtka 4. 10.
3. 10. 2018
Kurz Svoboda v Kristu
10 lekcí od 3. 10.
3. 10. 2018
Kurz Výchova teenagerů
10 praktických a vtipných přednášek s diskuzí u kávy
 
Document Actions

Společné modlitby

Náměty k modlitbám pro každý měsíc:

Červenec–srpen 2018

 1. Visible Music Week (+Radka Novotná, která je koordinátorka akce) – modleme se za tvorbu nových českých chval, nové chváliče na regionech, žehnejme sborovým kapelám (WorshipVision, Beracha, Aioneth,…).
 2. Modleme se za požehnání a ochranu prázdninových akcí: tábor Beránek, Teen Camp, tábor Levitů, English Camp, regionální dovolené, misijní výjezdy (Galanta, Řecko, Afrika), Pochod pro rodinu 4. 8. (viz oznámení v SD ).
 3. Pokračujme v modlitbách za manželství a rodinu – snížení počtu rozvodů, umělých potratů a dětí narozených mimo manželství o 10 % a nárůst počtu uzavřených manželství a dětí narozených v manželství o 10 %.
  Vyznávejme a proklamujme ve víře: Praha bude mít významnou roli pro zjevování a uvolňování Božího srdce v Evropě tím, že budeme lidmi, kteří odpovídají na podněty Božího srdce. Bůh žehná svůj lid v Praze, aby byl spojený s nebem, aby ho viděl a slyšel, aby byl tím, kdo uvolňuje Boží přítomnost a slávu a chodí v nepřetržitém probuzení se statečnými vidoucími vedoucími. Boží lid, který chodí spolu v jednotě, uvolňuje Boží milost, lásku a život v Praze.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Příprava akcí na léto vrcholí. Všechny misijní týmy jsou naplněné, dokončují se programy. Letní bohoslužby jsou připravené – viz oznámení v tomto SD. Modlitby za politickou situaci v Praze a volby jsou potřeba minimálně do říjnového termínu voleb.


Červen 2018

 1. Příprava výjezdu krátkodobých misijních týmů: Galanta – Slovensko, Řecko, Afrika. Modleme se za dobrou komunikaci s místními spolupracovníky (nejedeme dělat vlastní akce, ale podpořit místní křesťany a dlouhodobé misionáře), za přípravu programů a odstranění překážek v účasti všech přihlášených účastníků – zdravotní a osobní komplikace.
 2. Příprava dalších letních akcí – bohoslužby, tábory, regionální dovolené.
 3. Politická situace v Praze. Blíží se podzimní volby, primátorka Krnáčová oznámila, že kandidovat nebude – modleme se za jejího nástupce nebo nástupkyni, za jednání rady a celého zastupitelstva do voleb a zvládnutí provozu i strategických rozhodnutí – doprava, Libeňský most, dostavba metra, územní plán Prahy.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:

Petici na podporu čínských křesťanů podepsalo už cca 15 000 občanů, z toho necelých 7 000 na podpisových arších a zbytek elektronicky. Není jisté projednání Senátem ČR, který má povinnost projednat všechny petice podepsané více než 10 000 občany, protože české zákony požadují petice na podpisových arších.

Akce, za které jsme se modlili, v době uzávěrky SD teprve probíhaly. Manželských večerů se účastní 11 párů, většinou nikoli z našeho sboru.

Po mnoha letech nastal posun v Severní Koreji (jednání s Jižní Koreou a USA, propuštění tří vězněných občanů USA, ochota jednat o bezjaderném Korejském poloostrově).


Květen 2018

 1. Manželské večery (čtvrtky), Setkání manželských párů (16. 5.), Den Levitů (sobota 19. 5.) – akce se týkají Hory ro­diny a manželství – žehnejme průběhu a co největšímu užitku pro účastníky.
 2. Noc kostelů v pátek 25. 5. (poprvé se zapojuje náš sbor, máme možnost pozvat nové lidi do sborové budovy, zapojit se do zajímavého programu široce propa­govaného na veřejnosti a představit sbor navenek, www.nockostelu.cz) a Festival na Výšinách v sobotu 26. 5. na Petříně v rámci Světového dne evangelizace – modleme se za průběh, řečníky, hudební­ky a oslovení lidí na obou akcích.
 3. Mezinárodní situace – podle komentáto­rů je napětí větší než v době studené války. Nedořešená situace na Ukrajině, jaderný arzenál Severní Koreje (a kruté pronásle­dování našich sourozenců v Kristu) a situ­ace v Sýrii. Prosme za pokoj, za setkání lidí s Kristem v krizových oblastech, za církev v krizových oblastech, za politiky a jejich rozhodnutí. Prosme také za správný Boží čas – některé věci před příchodem Pána Ježíše musí nastat, ale ať se je nepodaří tomu zlému urychlit ani zpozdit.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Všechny tři kurzy Alfa probíhají, mládežnic­ký se blíží ke konci, ostatní dva jsou v po­lovině. Účast na každém kurzu byla zatím okolo šesti hostů, na mládežnickém víkendu se jeden z účastníků obrátil k Bohu. Na léto máme zatím tři shromáždění jistá na Stře­leckém ostrově, o dalších termínech a mís­tech jednáme. Podařilo se shromáždit více než 10 000 podpisů na petici ohledně udě­lení azylu čínským křesťanům, a petici tedy bude muset projednat Parlament ČR.


Duben 2018

 1. Žehnejme probíhajícím kurzům Alfa: kurz pro mládež a na regionech Jih a Západ. Speciálně žehnejme vedoucím týmů (Ben Drápal, Jiří Bukovský a Miloš Poborský) a všem zapojeným služebníkům a modleme se za obrácení účastníků.
 2. Za letní shromáždění – potřebujeme rozhodnout, kde a jakým způsobem je pořádat. Potřebujeme k tomu nejen dobré nápady, ale hlavně vedení od Pána.
 3. Modleme se za udělení azylu čínským křesťanům, kterým po zamítnutí první žádosti hrozí vrácení do Číny, a tedy perzekuce včetně věznění. V současné době probíhají soudní odvolání proti zamítavému stanovisku. Je možné podepsat petici za udělení azylu: https://e-petice.cz/petitions/ otevreny-dopis-predsedum-obou- -komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych- krestanu.html

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Vyhodnocení minulých témat Předminule jsme se modlili za předmanželský kurz a kurzu se opět účastní několik párů snoubenců, kteří nejsou křesťané. Stále nemáme statistiku ohledně rozvodů, umělých potratů a počtu uzavřených manželství. Přednáška Mudr. Máslové byla velmi podnětná a lze ji vyslechnout na sborovém webu. Modlitební stráž byla v době uzávěrky SD takřka obsazená.


Březen 2018

 1. Hora rodiny a manželství – kromě základního tématu modliteb za snížení počtu rozvodů, umělých potratů a počtu dětí narozených mimo manželství a nárůst počtu svateb a dětí narozených v manželství v Praze (statistika za loňský rok ještě není k dispozici, ale chceme v modlitbách pokračovat) se budeme modlit za konkrétní „doprovodné akce“, a to speciálně za: Nežít v čekárně – Seminář pro svobodné 9.–10. 3. (singles.kmspraha.cz) a přednášku MUDr. Máslové 14. 3. Antikoncepce v širších souvislostech (viz informace v minulém a aktuálním Sborovém dopisu).
 2. Modlitební stráž 24/7, 23.–30. 3. (kspraha.cz/straz)
 3. Velikonoce – za novou radost z oběti a vzkříšení Pána Ježíše. Aby se nám dařilo oslovit osobně lidi kolem nás a dokázali jsme k tomu využít i sborové shromáždění, shromáždění na Velký pátek 30. 3. od 18:00 ve sborové budově a Tanec vzkříšení 2. 4. na Hradčanském náměstí.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Vyhodnocení minulých témat Zprávy z jarních prázdnin mládeže a ze zahájení Předmanželského kurzu budou až v příštím čísle SD. DDZ v době vydání SD probíhají, a tak se můžeme modlit za oslovené hosty, aby hledali Pána a navštívili některý z pořádajících sborů. Za Primu jsme se začali modlit a ukázalo se, že někteří členové sboru znají osobně několik zaměstnanců Primy, a tak snad budeme moci modlitby konkretizovat a některé pracovníky Primy přivítat i na sborové modlitební. Určitou zajímavostí je, že sborovou budovu měla koupit Prima, ale díky zrušení prodeje a potřebě majitele ji urychleně prodat jsme ji mohli výhodněji koupit my.


Únor 2018

 1. Jarní prázdniny sborové mládeže 10.–17. 2. Požehnání a ochrana při pobytu + žehnejme mladé generaci křesťanů a přimlouvejme se i za páry na Předmanželském kurzu, který začíná 22. 2.
 2. Dny dobrých zpráv 26. 2. – 3. 3. Požehnání pro služebníky i návštěvníky. Ať pozvaným nic nezabrání v návštěvě DDZ a ať někteří najdou cestu do sboru a alespoň jeden se obrátí.
 3. Za média, speciálně za TV Prima – viz články ve Sborovém dopisu.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Některá jsou dlouhodobá. Volby prezidenta v době vytváření modlitebních témat ještě probíhaly. Statistiku ohledně 5 x 10 % zveřejníme, jakmile bude k dispozici.


Leden 2018

Protože máme v lednu společný jedenadvacetidenní půst, jsou modlitební témata současně tématy pro půst.

 1. Hledat Boží tvář a vyprošovat si milost pro náš sbor a celou naši zemi. Vyznávat své hříchy a prosit o Boží navštívení. Prosit o naplnění Božích plánů pro naše město a náš národ. Prosit o to, aby se z národa s mentalitou otroků (podrobněji v Životě víry 2/2016 str. 23 nebo nahrávka ze setkání sborových služebníků) stal národ Božích bojovníků, Božích synů a dcer.
 2. Za průlom v zakládání nových regionů.
 3. Volba prezidenta – kéž je zvolen ten, který je v současnosti nejvhodnější pro Boží plány s naší zemí.
 4. Hora manželství a rodiny – modlit se za „5 x 10 %“: Aby se ve statistikách za rok 2017 projevil v Praze pokles v rozvodovosti, interrupcích a počtu dětí narozených mimo manželství o 10 % a naopak o 10 % vzrostl počet uzavřených manželství a počet dětí narozených v manželství v Praze. Modlit se za manželství v našem sboru – aby obstála, byla místem radosti a příkladem pro tento svět.

Prosinec 2017

 1. Povolební situace hrozí patem a zatím se nezdá, že by se podařilo sestavit většinovou vládu. Modleme se za vznik stabilní poctivé vlády a za ochranu před nárůstem extremistických požadavků a dohod na základě osobních zájmů politiků a stran. Žehnejme politikům, aby se naučili spolu jednat a hledat legitimní kompromisy.
 2. Za oslovení našich spoluobčanů v předvánočním období evangeliem. Jak při osobním zvěstování evangelia, tak při společných akcích, které před Vánoci připravujeme.
 3. Základy – začínají v lednu. Během prosince se formuje služební tým a je čas na zvaní. Modleme se, aby se podařilo oslovit ty pravé lidi a aby hlavně účastníci Alfy zvážili, zda jsou pro ně Základy vhodným pokračováním, a nenechali si účast něčím překazit.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Výsledky voleb asi každý hodnotí různě, ale můžeme děkovat, že poklesla výrazně podpora KSČM a že se do Parlamentu nedostali někteří poslanci s extrémními nebo protirodinnými postoji, např. bývalé poslankyně Semelová a Marksová. Alfa i Předmanželský kurz v době uzávěrky SD stále probíhají a stejně tak dosud nemáme nového koordinátora Kroužků na Palmovce.


Listopad 2017

 1. Modlit se za sestavení nové funkční vlády. Žehnat nově zvoleným politikům (v moci postaveným), hlavně pak v otázce podpory biblicky definované rodiny a dětí – viz hora manželství a rodiny.
 2. Za účastníky Alfy, aby uvěřili a zakotvili v církvi. Za účastníky Předmanželského kurzu, aby rozeznali, zda mají uzavřít manželství, a pokud ho uzavřou, aby prožili plodný a radostný společný život k Boží slávě.
 3. Za Kroužky na Palmovce a speciálně za nového koordinátora (Petra Macáková ukončila tuto svou službu na počátku školního roku).

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Výsledky voleb a hlavně práci nově zvolených poslanců uvidíme až v delším horizontu. Na Alfu na Palmovce přišlo na úvodní večeři 17 hostů a na Západ 10 hostů. Většina pokračuje a na další večery přišli i další hosté. Kurz Výchova teenagerů nebyl pro malý zájem otevřen. Na Předmanželském kurzu je sedm snoubeneckých párů.


Říjen 2017

 1. Proti démonické mocnosti jménem NADŘAZENOST a jejím projevům v církvi i společnosti. Za POKORU jako za jediný účinný prostředek proti tomuto zlému duchu.
 2. Parlamentní volby 20. – 21. 10:

  • Aby se k moci nedostaly autoritářské osobnosti.

  • Aby se do parlamentu nedostaly extrémistické strany a oslabili zástupci komunistické ideologie.

  • Aby nedošlo k problémům při pověřování konkrétního člověka sestavením vlády po volbách, za rozvahu pro pana prezidenta.

  • Aby kroužkování na kandidátkách přivedlo do parlamentu čestné lidi s dobrou pověstí a vyřadilo ty, kteří nemají dobrý morální kredit a jsou korumpovatelní.

 3. Pokračovat v modlitbách za kurzy začínající na přelomu září a října: Alfa ve sborové budově a na regionu Západ, Kroužky na Palmovce, Předmanželský kurz, Kurz výchova teenagerů a přidat modlitby za dobré fungování mládeže a jejích vedoucích (Dita Frantíková, Michal Klesnil, Šimon Ondráček, Kristýna Říhová).

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Akce teprve začínají (jsou připravené týmy a hlásí se první zájemci – letos poprvé se první zájemci na Alfu hlásili už na začátku prázdnin). Modlitební témata za rodinu „5 x 10 %“ budeme moci vyhodnotit až příští rok. Modlit se je potřeba vytrvale dále.


Září 2017

 1. Děkovat za zdařilé letní akce a v souladu s tématem víry na shromážděních se modlit, aby platilo o našem sboru to, co Pavel píše ve 2. Tesalonickým 1,3: Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
 2. Za kurzy začínající v září a počátkem října, za jejich vedoucí a lidi, co se nechají pozvat: ALFA ve sborové budově a na regionu Západ (Tomáš Božovský, Petr Zůna, Jirka Bukovský), Kroužky na Palmovce (Tomáš Dittrich, lektoři kroužků, najít nového koordinátora), Předmanželský kurz (Jakub a Dagmar Guttnerovi), Kurz výchova teenagerů (Vít a Helena Zárubovi).
 3. Druhá hora – hora rodiny – modlit se na základě článku v SD 5/17 za „5 x 10 %“: Aby v roce 2017 klesla v Praze oproti roku 2016 o 10 % rozvodovost, interrupce a počet dětí narozených mimo manželství a o 10 % vzrostl počet uzavřených manželství a počet dětí narozených v manželství v Praze. Modlit se za manželství v našem sboru – aby obstála, byla místem radosti a příkladem pro tento svět.

Vyhodnocení prázdninových modlitebních témat:
Během Awakening bylo mnoho lidí povzbuzeno, mnoho si vyzkoušelo, že jde zvěstovat evangelium na ulicích, obyvatelé i návštěvníci Prahy mohli těžko přehlédnout stovky křesťanů v ulicích. Uvěřilo několik desítek lidí. Náš sbor dostal na „starost“ dvacet šest z nich a snažíme se jim pomoci v cestě za Pánem Ježíšem. Ohledně letních shromáždění a letních akcí bude speciální příloha SD v říjnu, kde se dočteme o konkrétních událostech.


Červenec – srpen 2017

 1. Awakening – následná péče pro lidi oslovené na evangelizacích – viz článek Ivany v červnovém SD (Potřebujeme lidi, kteří budou ochotni se jich ujmout, viz 1 Tes 2,3–12)
 2. Za průlom uvnitř nás samotných – letní shromáždění v BJB, kde hlavním tématem kázání bude víra. (Ježíš nám dal úkol (cíl), vybavil nás a dal nám směr. Církev je připravená, vybavená, ví, co má dělat, přesto část církve čeká, stojí…)
 3. Letní akce:
  • příměstský tábor Galanta 1. – 15. 7.
  • English Camp od 15. – 22. 7.
  • dětský tábor Beránek 2. – 12. 8.
  • Tábor Levitů 19. – 26. 8.
  • Teen Camp 27. 8. – 2. 9.
  • regionální dovolené

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Festival Na Výšinách se vydařil počasím i programem. Lidé se zastavovali, s některými byly rozhovory, někteří si vzali nabízené materiály. Na přednášce Vasanti byla dobrá účast lidí, kteří se hinduismem i dlouhodobě zabývají. Dan na rozlučce přinesl určitý „kšaft“, resp. odkaz sboru a požehnání, mohli jsme mu poděkovat a požehnat do života a služby v Jeseníku. Můžeme se těšit na příležitostná setkání s ním. Hora „Rodina“ je na dlouhodobější modlitby a je třeba vytrvat.


Červen 2017

 1. Vděčnost za službu Dana Drápala v našem sboru a vyprošování vedení a požehnání pro další roky života mimo Prahu. Dan různým způsobem sloužil ve sboru čtyřicet let a nechal se Bohem použít v mnoha oblastech. Tento měsíc se stěhuje mimo Prahu. Bez jakéhokoli zveličování nebo sentimentality ho můžeme považovat za duchovního otce sboru. Zaslouží naši vděčnost i modlitby.
 2. Za porozumění tomu, proč se nám nepodařilo být letos venku a za moudrost a zjevení, jak využít společných letních shromáždění v BJB.
 3. Druhá hora – rodina. Modlit se na základě článku v SD 5/17 za „5 x 10 %“. Aby v roce 2017 klesla oproti roku 2016 o 10 % rozvodovost, umělé potraty a počet dětí narozených mimo manželství a o 10 % vzrostl počet uzavřených manželství a počet dětí narozených v manželství v Praze.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:


Květen 2017

 1. Zvěstování evangelia – Festival na Výšinách (Vítkov) v rámci Světové­ho dne evangelizace 27. 5. a shromáž­dění s Vasanti Watkinson (viz článek v SD)
 2. Za místo pro letní sborová shromáž­dění. Rádi bychom byli opět venku, ale zatím nemáme místo. Kéž Bůh otevře dveře na to správné místo a poznáme Boží plány pro sbor pro letošní léto.
 3. Noví vedoucí – nově povolaní starší, noví vedoucí pro různé věkové skupiny mládeže, výjezd Biblické školy, kde se vedoucí připravují.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:

Modlitební stráž 24/7 byla plně obsazená již před jejím zahájením. Přijatá prorocká slova bude vyhodnocovat prorocko-modlitební tým. Subjektivně mnozí účastníci hodnotili stráž dobře. Vyslyšené modlitby můžeme vidět až v delším horizontu.
Přes špatnou prognózu počasí se na Tanec vzkříšení udělalo lepší počasí a bylo osloveno mnoho turistů v okolí Pražského Hradu. Zprávy od misionářů mohou zájemci číst v jejich modlitebních dopisech. Při návštěvě Dohnalových jsme mohli být potěšeni zlepšením Jirkova zdravotního stavu.


Duben 2017

 1. Za modlitební stráž 24/7 v rámci sborového půstu. Obsazenost, témata – viz modlitební místnost.
 2. Za využití Velikonoc ke zvěstování evangelia, a to jak při společných akcích, např. mimořádných shromážděních nebo při Tanci vzkříšení, tak při osobním zvěstování evangelia.
 3. Za naše misionáře. O Velikonocích nás navštíví manželé Dohnalovi, misijní výjezd týmu Luboše Patočky v Kambodži byl požehnaný. Mysleme i na „Markétu“, speciálně ochranu zdraví a moudrost pro volbu oblastí služby.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na DDZ byla přibližně stejná účast jako v loňském roce, vše proběhlo bez těžkostí organizačních i programových. Zatím nevidíme žádné viditelné výsledky v podobě příchodů hledajících lidí do sboru. Kurz Evangelizační exploze začal s vyšší účastí než loni, do kurz Předmanželské přípravy se zapojilo sedm párů a podařilo se sestavit tým na kurz Alfa pro mládež a v době uzávěrky časopisu byli přihlášeni první účastníci. Petr Jašek byl propuštěn ještě před vydáním SD a pokračují iniciativy usilující o propuštění dvou s ním odsouzených súdánských křesťanů.


Březen 2017

 1. Sborový dvacetijednadenní půst 25. 3. – 14. 4. Za naplnění Boží vůle – viz samostatný článek.
 2. Za akce začínající během března – kurz Evangelizační exploze a jeho vedoucího Michala Krchňáka (viz Záměr sboru: sdílet radostnou zvěst s obyvateli Prahy), kurz Předmanželské přípravy a jeho vedoucí manžele Guttnerovi, Alfa pro mládež a jeho vedoucí Bohdanu Frantíkovou a Štěpána Ptáčka.
 3. Za Petra Jaška – soud v Súdánu ho odsoudil na 23,5 roku vězení a pokutě cca 400 000 Kč ve vykonstruovaném procesu. Drží se Pána, daří se mu zvěstovat evangelium. Modleme se za Boží zásah (Petr Jašek byl již propuštěn – díky Pánu) a přimlouvejme se obecně za pronásledované křesťany. V roce 2016 zemřelo odhadem 90 000 křesťanů pro svou víru. Je to pravděpodobně smutný rekord v celých dějinách.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Pokud jste přijali nějaké požehnání na některé z akcí Měsíce pro rodinu, napište prosím svědectví. Ohledně koncepce rodinné politiky ministryně Marksové někteří ministři navrhli její zamítnutí. Dny Dobrých Zpráv teprve začínají a jednání ohledně misijních výjezdů také – informace z Řecka má přijít začátkem března.


Únor 2017

 1. Měsíc pro rodinu – celkově za rodinu, za manželství jako taková a za vážnost manželství ve společnosti; nová koncepce rodinné politiky, kterou připravuje ministryně Marksová se svým týmem a která zatím snižuje význam klasické rodiny tvořené dvěma rodiči rozdílného pohlaví a dětmi.
 2. Dny Dobrých Zpráv – preevangelizační festival. Za přípravný tým, aby se účinkujícím dařilo přirozeně sdílet svou víru, za hosty otevřené slyšet a přemýšlet. Kéž se všech dotkne Duch svatý a oni na ten dotyk reagují.
 3. Příprava misijních výjezdů v létě. Galanta – letní příměstský tábor pro romské děti (vedoucí týmu jedou v únoru na Slovensko, aby domluvili technické detaily a nalezli místo pro ubytování týmu). Řecko – v plánovaném termínu není v organizaci, se kterou v Aténách spolupracujeme, místo. Probíhají jednání s dalšími organizacemi a potřebujeme najít otevřené dveře, které Pán potvrdí.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na Základy přišlo sedmnáct hostů. Někteří přišli jen na jednu lekci, ale mnozí chodí opakovaně. Tým se podařilo dobře a funkčně sestavit. Na kurz Duchovních darů se přihlásilo více zájemců, než byl minimální počet pro zahájení. Podařilo se sestavit tým vyučujících, a to přes výpadek jednoho z předpokládaných důležitých mluvčích. Oba kurzy jsou na počátku.


Leden 2017

 1. Nový rok – abychom jako jednotlivci i jako celý sbor vstoupili do Božích plánů pro nás a zažili radostný a pokojný rok v Boží přítomnosti.
 2. Základy – vedení Duchem pro služebníky a otevřené srdce pro účastníky. Kéž nikomu nezabrání nějaká překážka v účasti.
 3. Kurz Duchovních Darů – aby účastníci přijali vyučení a zmocnění a roztoužili se po projevech Ducha. Ať jsou projevy Ducha v našem sboru stále častější a mocnější.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Zda se nám podařilo někomu zvěstovat evangelium v době Adventu víme každý osobně. Prosím, napište svědectví, jak se vám dařilo. V době uzávěrky SD byl ještě Petr Jašek ve vězení a soud byl několikrát odročen. Byla předána petice žádající jeho propuštění v OSN a OSN se situací zabývá.


Prosinec 2016

 1. Děkovat Bohu za Pána Ježíše Krista, Jeho lásku k nám, za vše, co jsme mohli v roce 2016 s Hospodinem prožít jak na osobní, tak sborové rovině.
 2. Aby nám Pán dal ve vánoční čas příležitosti ke zvěstování evangelia. Modleme se za jednoho konkrétního člověka v našem okolí, aby se ho Bůh letos o Vánocích dotknul a my jsme měli příležitost se s ním sdílet o naději, kterou v Kristu máme.
 3. Prosit za posilu a ochranu našich sourozenců, kteří jsou pro Krista pronásledováni. Kéž obstojí a vezmou korunu života. Speciálně můžeme v modlitbě myslet na Petra Jaška a další pronásledované křesťany v Súdánu.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na Podzimkách se nestalo nic „výrazného“, ale několik lidí udělalo zásadní rozhodnutí, bylo dotčeno Pánem, nedošlo k žádnému závažnému úrazu. Na Beton jelo třináct účastníků a další jako vedoucí a Bůh se mnoha účastníků dotknul. Biblická škola začala s plným počtem studentů. Zda jsme našli své místo, jak spolupracovat s Pánem Ježíšem, se uvidí podle ovoce.


Listopad 2016

 1. 11. – 13. 11. Beton – víkend pro muže 15–20 let. Aby se z mužů ve sboru stávali muži podle Božích představ, kteří obstojí v oblasti sexuální čistoty i dalších výzev.
 2. V listopadu začíná další ročník biblické školy pro vedoucí. Kéž Pán požehná a povstávají ve sboru další lidé, kteří budou bohabojní a ochotní nést zodpovědnost a nasadit se ve službě pro Boží království.
 3. Abychom každý našel své místo, jak spolupracovat s Pánem Ježíšem (Marek 16,20 – v synergii) a abychom byli tím dobrým nástrojem v Boží ruce.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
V krajských a senátních volbách posílila KDU-ČSL a bylo zvoleno několik kandidátů hájících spravedlnost. Jsou možné pozitivní změny v Senátu. Kurzy Alfa začaly Na Žertvách i na Budějovické a chodí dohromady cca 12 hostů. Podzimky ještě v době přípravy tohoto čísla SD neproběhly.


Říjen 2016

 1. Krajské a senátní volby 7.–8. 10. Ať jsou zvoleni poctiví odvážní pracovití kandidáti.
 2. Podzimky 26. – 29. 10. Boží jednání s účastníky (obrácení, naplnění Duchem, rozhorlení se pro následování Pána Ježíše), pomazání pro vedoucí (hlavní vedoucí jsou Ondra a Štěpánka Krišicovi)
 3. Kurzy Alfa – aby přišli hledající lidé a obrátili se k Bohu. Děkovat Bohu a žehnat těm, kteří jsou ochotni na kurzech sloužit.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na setkání sborových služebníků Bůh jednal. Povzbuzoval i nově směřoval. Kurzy teprve začínají a ohledně vztahu k alkoholu je to hodně osobní a také dlouhodobá věc.


Září 2016

 1. Setkání sborových služebníků (17. 9.). Osobní růst, vstup do služby pro nové služebníky, jednota a zmocnění Duchem svatým.
 2. Zahájení, průběh, služebníci a účastníci kurzů, které v září začínají. Jsou to zejména Alfa (Žertvy, Budějovická), kurz o výchově teenagerů, předmanželský kurz a kroužky na Palmovce.
 3. Na jaře přišlo více prorockých slov o vztahu k alkoholu a ve Sborovém dopisu si můžeme přečíst delší článek. Předložme Pánu, zda chodíme v této oblasti ve svobodě a k Jeho slávě. Nejsou všichni povoláni k abstinenci, ale určitě není nikdo povolán ke spoutanosti a závislosti.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Uskutečnily se všechny plánované akce. Svědectví ze Střeleckého ostrova vycházela průběžně v mimořádném bulletinu.


Červenec a srpen 2016

 1. Letní shromáždění: Letní bohoslužby na Střeleckém ostrově, srpnové boho­služby Na Žertvách a na Budějovické, za „otevřenou skupinku“ Na Žertvách.
 2. Akce – tábory:

  Křesťanská konference + Dětská konference (4.–6. 7.)

  English Camp (16.–23. 7.)

  Příměstský English camp Úvaly (25.–29.7.)

  Tábor Beránek (31. 7.–10. 8.)

  Tábor Levitů (13.–20. 8.)

  Teen Camp (24.–30. 8.)

 3. Sbor – misijní aktivity:

  Misijní výjezd do Řecka (5.–12. 8.)

  Misijní výjezd do Estonska (8.–17. 8.)

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Podařilo se nám obsadit všechny potřebné služby na léto i připravit informační a evan­gelizační materiály v češtině i angličtině. Tým do Řecka se podařilo na poslední chvíli sestavit a čtyřčlenný tým do Řecka odjede.


Červen 2016

 1. Příprava letních shromáždění na Střeleckém ostrově – po loňské zkuše­nosti se kromě programu potřebujeme připravit nejen na česky, ale i anglicky mluvící návštěvníky.
 2. Příprava krátkodobých misijních vý­jezdů do Estonska a Řecka. Estonský tým pracuje na programu a dolaďuje detaily, tým pro Řecko ještě není kom­pletní.
 3. Zjevení a vedení pro modlitební pří­pravu letních akcí, která proběhne hlavně v týdnu na přelomu června a července. Kéž Bůh povolá nové modli­tebníky k těm stávajícím.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Výjezd biblické školy a shromáždění KS jsou ještě před námi. Uprchl

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools