You are here: Home Společné modlitby
Hlavní menu
News
7. 11. 2017
Místa uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
26. 10. 2017
Boží Generálové
Dalším řečníkem bude Maria Woodworth Etter
 
Document Actions

Společné modlitby

Náměty k modlitbám pro každý měsíc:

Říjen 2017

 1. Proti démonické mocnosti jménem NADŘAZENOST a jejím projevům v církvi i společnosti. Za POKORU jako za jediný účinný prostředek proti tomuto zlému duchu.
 2. Parlamentní volby 20. – 21. 10:

  • Aby se k moci nedostaly autoritářské osobnosti.

  • Aby se do parlamentu nedostaly extrémistické strany a oslabili zástupci komunistické ideologie.

  • Aby nedošlo k problémům při pověřování konkrétního člověka sestavením vlády po volbách, za rozvahu pro pana prezidenta.

  • Aby kroužkování na kandidátkách přivedlo do parlamentu čestné lidi s dobrou pověstí a vyřadilo ty, kteří nemají dobrý morální kredit a jsou korumpovatelní.

 3. Pokračovat v modlitbách za kurzy začínající na přelomu září a října: Alfa ve sborové budově a na regionu Západ, Kroužky na Palmovce, Předmanželský kurz, Kurz výchova teenagerů a přidat modlitby za dobré fungování mládeže a jejích vedoucích (Dita Frantíková, Michal Klesnil, Šimon Ondráček, Kristýna Říhová).

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Akce teprve začínají (jsou připravené týmy a hlásí se první zájemci – letos poprvé se první zájemci na Alfu hlásili už na začátku prázdnin). Modlitební témata za rodinu „5 x 10 %“ budeme moci vyhodnotit až příští rok. Modlit se je potřeba vytrvale dále.


Září 2017

 1. Děkovat za zdařilé letní akce a v souladu s tématem víry na shromážděních se modlit, aby platilo o našem sboru to, co Pavel píše ve 2. Tesalonickým 1,3: Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
 2. Za kurzy začínající v září a počátkem října, za jejich vedoucí a lidi, co se nechají pozvat: ALFA ve sborové budově a na regionu Západ (Tomáš Božovský, Petr Zůna, Jirka Bukovský), Kroužky na Palmovce (Tomáš Dittrich, lektoři kroužků, najít nového koordinátora), Předmanželský kurz (Jakub a Dagmar Guttnerovi), Kurz výchova teenagerů (Vít a Helena Zárubovi).
 3. Druhá hora – hora rodiny – modlit se na základě článku v SD 5/17 za „5 x 10 %“: Aby v roce 2017 klesla v Praze oproti roku 2016 o 10 % rozvodovost, interrupce a počet dětí narozených mimo manželství a o 10 % vzrostl počet uzavřených manželství a počet dětí narozených v manželství v Praze. Modlit se za manželství v našem sboru – aby obstála, byla místem radosti a příkladem pro tento svět.

Vyhodnocení prázdninových modlitebních témat:
Během Awakening bylo mnoho lidí povzbuzeno, mnoho si vyzkoušelo, že jde zvěstovat evangelium na ulicích, obyvatelé i návštěvníci Prahy mohli těžko přehlédnout stovky křesťanů v ulicích. Uvěřilo několik desítek lidí. Náš sbor dostal na „starost“ dvacet šest z nich a snažíme se jim pomoci v cestě za Pánem Ježíšem. Ohledně letních shromáždění a letních akcí bude speciální příloha SD v říjnu, kde se dočteme o konkrétních událostech.


Červenec – srpen 2017

 1. Awakening – následná péče pro lidi oslovené na evangelizacích – viz článek Ivany v červnovém SD (Potřebujeme lidi, kteří budou ochotni se jich ujmout, viz 1 Tes 2,3–12)
 2. Za průlom uvnitř nás samotných – letní shromáždění v BJB, kde hlavním tématem kázání bude víra. (Ježíš nám dal úkol (cíl), vybavil nás a dal nám směr. Církev je připravená, vybavená, ví, co má dělat, přesto část církve čeká, stojí…)
 3. Letní akce:
  • příměstský tábor Galanta 1. – 15. 7.
  • English Camp od 15. – 22. 7.
  • dětský tábor Beránek 2. – 12. 8.
  • Tábor Levitů 19. – 26. 8.
  • Teen Camp 27. 8. – 2. 9.
  • regionální dovolené

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Festival Na Výšinách se vydařil počasím i programem. Lidé se zastavovali, s některými byly rozhovory, někteří si vzali nabízené materiály. Na přednášce Vasanti byla dobrá účast lidí, kteří se hinduismem i dlouhodobě zabývají. Dan na rozlučce přinesl určitý „kšaft“, resp. odkaz sboru a požehnání, mohli jsme mu poděkovat a požehnat do života a služby v Jeseníku. Můžeme se těšit na příležitostná setkání s ním. Hora „Rodina“ je na dlouhodobější modlitby a je třeba vytrvat.


Červen 2017

 1. Vděčnost za službu Dana Drápala v našem sboru a vyprošování vedení a požehnání pro další roky života mimo Prahu. Dan různým způsobem sloužil ve sboru čtyřicet let a nechal se Bohem použít v mnoha oblastech. Tento měsíc se stěhuje mimo Prahu. Bez jakéhokoli zveličování nebo sentimentality ho můžeme považovat za duchovního otce sboru. Zaslouží naši vděčnost i modlitby.
 2. Za porozumění tomu, proč se nám nepodařilo být letos venku a za moudrost a zjevení, jak využít společných letních shromáždění v BJB.
 3. Druhá hora – rodina. Modlit se na základě článku v SD 5/17 za „5 x 10 %“. Aby v roce 2017 klesla oproti roku 2016 o 10 % rozvodovost, umělé potraty a počet dětí narozených mimo manželství a o 10 % vzrostl počet uzavřených manželství a počet dětí narozených v manželství v Praze.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:


Květen 2017

 1. Zvěstování evangelia – Festival na Výšinách (Vítkov) v rámci Světové­ho dne evangelizace 27. 5. a shromáž­dění s Vasanti Watkinson (viz článek v SD)
 2. Za místo pro letní sborová shromáž­dění. Rádi bychom byli opět venku, ale zatím nemáme místo. Kéž Bůh otevře dveře na to správné místo a poznáme Boží plány pro sbor pro letošní léto.
 3. Noví vedoucí – nově povolaní starší, noví vedoucí pro různé věkové skupiny mládeže, výjezd Biblické školy, kde se vedoucí připravují.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:

Modlitební stráž 24/7 byla plně obsazená již před jejím zahájením. Přijatá prorocká slova bude vyhodnocovat prorocko-modlitební tým. Subjektivně mnozí účastníci hodnotili stráž dobře. Vyslyšené modlitby můžeme vidět až v delším horizontu.
Přes špatnou prognózu počasí se na Tanec vzkříšení udělalo lepší počasí a bylo osloveno mnoho turistů v okolí Pražského Hradu. Zprávy od misionářů mohou zájemci číst v jejich modlitebních dopisech. Při návštěvě Dohnalových jsme mohli být potěšeni zlepšením Jirkova zdravotního stavu.


Duben 2017

 1. Za modlitební stráž 24/7 v rámci sborového půstu. Obsazenost, témata – viz modlitební místnost.
 2. Za využití Velikonoc ke zvěstování evangelia, a to jak při společných akcích, např. mimořádných shromážděních nebo při Tanci vzkříšení, tak při osobním zvěstování evangelia.
 3. Za naše misionáře. O Velikonocích nás navštíví manželé Dohnalovi, misijní výjezd týmu Luboše Patočky v Kambodži byl požehnaný. Mysleme i na „Markétu“, speciálně ochranu zdraví a moudrost pro volbu oblastí služby.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na DDZ byla přibližně stejná účast jako v loňském roce, vše proběhlo bez těžkostí organizačních i programových. Zatím nevidíme žádné viditelné výsledky v podobě příchodů hledajících lidí do sboru. Kurz Evangelizační exploze začal s vyšší účastí než loni, do kurz Předmanželské přípravy se zapojilo sedm párů a podařilo se sestavit tým na kurz Alfa pro mládež a v době uzávěrky časopisu byli přihlášeni první účastníci. Petr Jašek byl propuštěn ještě před vydáním SD a pokračují iniciativy usilující o propuštění dvou s ním odsouzených súdánských křesťanů.


Březen 2017

 1. Sborový dvacetijednadenní půst 25. 3. – 14. 4. Za naplnění Boží vůle – viz samostatný článek.
 2. Za akce začínající během března – kurz Evangelizační exploze a jeho vedoucího Michala Krchňáka (viz Záměr sboru: sdílet radostnou zvěst s obyvateli Prahy), kurz Předmanželské přípravy a jeho vedoucí manžele Guttnerovi, Alfa pro mládež a jeho vedoucí Bohdanu Frantíkovou a Štěpána Ptáčka.
 3. Za Petra Jaška – soud v Súdánu ho odsoudil na 23,5 roku vězení a pokutě cca 400 000 Kč ve vykonstruovaném procesu. Drží se Pána, daří se mu zvěstovat evangelium. Modleme se za Boží zásah (Petr Jašek byl již propuštěn – díky Pánu) a přimlouvejme se obecně za pronásledované křesťany. V roce 2016 zemřelo odhadem 90 000 křesťanů pro svou víru. Je to pravděpodobně smutný rekord v celých dějinách.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Pokud jste přijali nějaké požehnání na některé z akcí Měsíce pro rodinu, napište prosím svědectví. Ohledně koncepce rodinné politiky ministryně Marksové někteří ministři navrhli její zamítnutí. Dny Dobrých Zpráv teprve začínají a jednání ohledně misijních výjezdů také – informace z Řecka má přijít začátkem března.


Únor 2017

 1. Měsíc pro rodinu – celkově za rodinu, za manželství jako taková a za vážnost manželství ve společnosti; nová koncepce rodinné politiky, kterou připravuje ministryně Marksová se svým týmem a která zatím snižuje význam klasické rodiny tvořené dvěma rodiči rozdílného pohlaví a dětmi.
 2. Dny Dobrých Zpráv – preevangelizační festival. Za přípravný tým, aby se účinkujícím dařilo přirozeně sdílet svou víru, za hosty otevřené slyšet a přemýšlet. Kéž se všech dotkne Duch svatý a oni na ten dotyk reagují.
 3. Příprava misijních výjezdů v létě. Galanta – letní příměstský tábor pro romské děti (vedoucí týmu jedou v únoru na Slovensko, aby domluvili technické detaily a nalezli místo pro ubytování týmu). Řecko – v plánovaném termínu není v organizaci, se kterou v Aténách spolupracujeme, místo. Probíhají jednání s dalšími organizacemi a potřebujeme najít otevřené dveře, které Pán potvrdí.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na Základy přišlo sedmnáct hostů. Někteří přišli jen na jednu lekci, ale mnozí chodí opakovaně. Tým se podařilo dobře a funkčně sestavit. Na kurz Duchovních darů se přihlásilo více zájemců, než byl minimální počet pro zahájení. Podařilo se sestavit tým vyučujících, a to přes výpadek jednoho z předpokládaných důležitých mluvčích. Oba kurzy jsou na počátku.


Leden 2017

 1. Nový rok – abychom jako jednotlivci i jako celý sbor vstoupili do Božích plánů pro nás a zažili radostný a pokojný rok v Boží přítomnosti.
 2. Základy – vedení Duchem pro služebníky a otevřené srdce pro účastníky. Kéž nikomu nezabrání nějaká překážka v účasti.
 3. Kurz Duchovních Darů – aby účastníci přijali vyučení a zmocnění a roztoužili se po projevech Ducha. Ať jsou projevy Ducha v našem sboru stále častější a mocnější.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Zda se nám podařilo někomu zvěstovat evangelium v době Adventu víme každý osobně. Prosím, napište svědectví, jak se vám dařilo. V době uzávěrky SD byl ještě Petr Jašek ve vězení a soud byl několikrát odročen. Byla předána petice žádající jeho propuštění v OSN a OSN se situací zabývá.


Prosinec 2016

 1. Děkovat Bohu za Pána Ježíše Krista, Jeho lásku k nám, za vše, co jsme mohli v roce 2016 s Hospodinem prožít jak na osobní, tak sborové rovině.
 2. Aby nám Pán dal ve vánoční čas příležitosti ke zvěstování evangelia. Modleme se za jednoho konkrétního člověka v našem okolí, aby se ho Bůh letos o Vánocích dotknul a my jsme měli příležitost se s ním sdílet o naději, kterou v Kristu máme.
 3. Prosit za posilu a ochranu našich sourozenců, kteří jsou pro Krista pronásledováni. Kéž obstojí a vezmou korunu života. Speciálně můžeme v modlitbě myslet na Petra Jaška a další pronásledované křesťany v Súdánu.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na Podzimkách se nestalo nic „výrazného“, ale několik lidí udělalo zásadní rozhodnutí, bylo dotčeno Pánem, nedošlo k žádnému závažnému úrazu. Na Beton jelo třináct účastníků a další jako vedoucí a Bůh se mnoha účastníků dotknul. Biblická škola začala s plným počtem studentů. Zda jsme našli své místo, jak spolupracovat s Pánem Ježíšem, se uvidí podle ovoce.


Listopad 2016

 1. 11. – 13. 11. Beton – víkend pro muže 15–20 let. Aby se z mužů ve sboru stávali muži podle Božích představ, kteří obstojí v oblasti sexuální čistoty i dalších výzev.
 2. V listopadu začíná další ročník biblické školy pro vedoucí. Kéž Pán požehná a povstávají ve sboru další lidé, kteří budou bohabojní a ochotní nést zodpovědnost a nasadit se ve službě pro Boží království.
 3. Abychom každý našel své místo, jak spolupracovat s Pánem Ježíšem (Marek 16,20 – v synergii) a abychom byli tím dobrým nástrojem v Boží ruce.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
V krajských a senátních volbách posílila KDU-ČSL a bylo zvoleno několik kandidátů hájících spravedlnost. Jsou možné pozitivní změny v Senátu. Kurzy Alfa začaly Na Žertvách i na Budějovické a chodí dohromady cca 12 hostů. Podzimky ještě v době přípravy tohoto čísla SD neproběhly.


Říjen 2016

 1. Krajské a senátní volby 7.–8. 10. Ať jsou zvoleni poctiví odvážní pracovití kandidáti.
 2. Podzimky 26. – 29. 10. Boží jednání s účastníky (obrácení, naplnění Duchem, rozhorlení se pro následování Pána Ježíše), pomazání pro vedoucí (hlavní vedoucí jsou Ondra a Štěpánka Krišicovi)
 3. Kurzy Alfa – aby přišli hledající lidé a obrátili se k Bohu. Děkovat Bohu a žehnat těm, kteří jsou ochotni na kurzech sloužit.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na setkání sborových služebníků Bůh jednal. Povzbuzoval i nově směřoval. Kurzy teprve začínají a ohledně vztahu k alkoholu je to hodně osobní a také dlouhodobá věc.


Září 2016

 1. Setkání sborových služebníků (17. 9.). Osobní růst, vstup do služby pro nové služebníky, jednota a zmocnění Duchem svatým.
 2. Zahájení, průběh, služebníci a účastníci kurzů, které v září začínají. Jsou to zejména Alfa (Žertvy, Budějovická), kurz o výchově teenagerů, předmanželský kurz a kroužky na Palmovce.
 3. Na jaře přišlo více prorockých slov o vztahu k alkoholu a ve Sborovém dopisu si můžeme přečíst delší článek. Předložme Pánu, zda chodíme v této oblasti ve svobodě a k Jeho slávě. Nejsou všichni povoláni k abstinenci, ale určitě není nikdo povolán ke spoutanosti a závislosti.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Uskutečnily se všechny plánované akce. Svědectví ze Střeleckého ostrova vycházela průběžně v mimořádném bulletinu.


Červenec a srpen 2016

 1. Letní shromáždění: Letní bohoslužby na Střeleckém ostrově, srpnové boho­služby Na Žertvách a na Budějovické, za „otevřenou skupinku“ Na Žertvách.
 2. Akce – tábory:

  Křesťanská konference + Dětská konference (4.–6. 7.)

  English Camp (16.–23. 7.)

  Příměstský English camp Úvaly (25.–29.7.)

  Tábor Beránek (31. 7.–10. 8.)

  Tábor Levitů (13.–20. 8.)

  Teen Camp (24.–30. 8.)

 3. Sbor – misijní aktivity:

  Misijní výjezd do Řecka (5.–12. 8.)

  Misijní výjezd do Estonska (8.–17. 8.)

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Podařilo se nám obsadit všechny potřebné služby na léto i připravit informační a evan­gelizační materiály v češtině i angličtině. Tým do Řecka se podařilo na poslední chvíli sestavit a čtyřčlenný tým do Řecka odjede.


Červen 2016

 1. Příprava letních shromáždění na Střeleckém ostrově – po loňské zkuše­nosti se kromě programu potřebujeme připravit nejen na česky, ale i anglicky mluvící návštěvníky.
 2. Příprava krátkodobých misijních vý­jezdů do Estonska a Řecka. Estonský tým pracuje na programu a dolaďuje detaily, tým pro Řecko ještě není kom­pletní.
 3. Zjevení a vedení pro modlitební pří­pravu letních akcí, která proběhne hlavně v týdnu na přelomu června a července. Kéž Bůh povolá nové modli­tebníky k těm stávajícím.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Výjezd biblické školy a shromáždění KS jsou ještě před námi. Uprchlíci, kteří zůstali v ČR a jsou na Moravě, se již přestěhovali do svých bytů, učí se česky a připravují na hledání zaměstnání. Skupina, která je v Praze, pokračuje v učení se češtině a dosud pro ni není zajištěn dostatečný počet bytů. Přestěhování do konečného bydliště je podmínkou pro možnost sehnat zaměstnání. Všichni, kdo zůstali v ČR, tu zůstat chtějí dlouhodobě, jsou vděčni za pomoc církve i vlády ČR. Tým dobrovolníků i pracovníků fondu Gen21 přes těžkosti pracuje dále.


Květen 2016

 1. Výjezd biblické školy 20. – 21. 5. – vrcholí jím kurz biblické školy pro ve­doucí. Kromě vyučování je na programu i žehnání absolventům a prorokování do jejich životů – kéž Pán pošle své slo­vo a absolventi nesou hojné ovoce.
 2. Celonárodní shromáždění KS 5. června a sjezd mládeže KS o víkendu 3.–5. 6. – aby Bůh jednal na shromáždění a nově navštívil a naplnil svým Duchem celá KS.
 3. Situace s křesťanskými imigranty v ČR – po rozhodnutí některých z nich odjet do SRN resp. vrátit se do Iráku hrozí zklamání pro zapojené dobrovol­níky a pracovníky GEN 21, znevážení projektu v očích veřejnosti a také ohro­žení a zklamání pro ty, kteří díky těmto krokům nemohli do ČR přijet a zůstali v uprchlických táborech. Kéž Pán po­vzbudí ty, co se zapojili a požehná těm imigrantům, kteří v ČR zůstávají v jejich integraci do společnosti i církve.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Výjezd vedení sboru, tentokrát poprvé částečně i s vedoucími mládeže, se vydařil. DDZ je ještě brzy hodnotit, v době psaní SD je v polovině, ale zatím je zřejmé, že se podařil výběr interpretů. Účast je zatím poněkud menší než loni. Na kurz Statečný muž se přihlásilo devět mladých mužů. Sborový víkend je teprve před námi.


Duben 2016

 1. Dny dobrých zpráv 11.–16. 4. Za účin­kující, aby přinesli dobré svědectví, za moudrost a citlivost pro služební tým a za příchod hostů, kterých se dotkne Boží duch skrze program i přítomné věřící.
 2. Sborový víkend – kéž tam Bůh jedná a vrátíme se povzbuzeni jako jednotlivci a lépe zacíleni pro Boží záměry jako celý sbor.
 3. Aby nás jako celý sbor Bůh posilnil v čistotě a odporování mocnosti smil­stva – kurz Statečný muž viz oznámení v SD, výzva Jamese Cecyho na sboro­vém shromáždění v únoru, úcta k pa­nictví a panenství a k neposkvrněnému manželskému loži.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Vyhodnotit modlitební stráž 24/7 a výjezd staršovstva a dalších sborových vedoucích ještě nelze.
Na Alfu v Kutné Hoře se zapojilo na první večer 12 hostů a na druhý 13 hostů a je výborná spolupráce s místním sborem. Touto službou naplňujeme část sborového záměru být požehnáním pro další sbory.


Březen 2016

 1. Modlitební stráž 24/7 (organizace, modlitební témata, pokora pro modlitebníky, radost z možnosti být s Otcem).
 2. Alfa v Kutné Hoře – viz článek v SD, naplňujeme tím povoláním sloužit ostatním sborům a pomáhat multiplikovat vedoucí. Zájem zatím projevilo jedenáct hostů. Kéž skutečně přijdou a setkají se s Bohem.
 3. Výjezd staršovstva a dalších sborových vedoucích 1.– 3. 4., tentokrát částečně i s vedoucími mládeže. Modleme se za obecenství mezi vedoucími, zjevení a dobrá rozhodnutí podle Boží vůle.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na předmanželský seminář přišlo několik párů, které si nás našly na webu a zatím nevěří. Byl zahájen i kurz Začít znovu, protože bylo dostatek přihlášených.


Únor 2016

 1. Kurz Příprava na manželství – aby účastníci dobře zvážili své rozhodnutí vstoupit do manželství a položili dobré základy pro celoživotní vztah.
 2. Za službu sboru na nových místech – Barrandov, Mníšek pod Brdy, Úvaly. Povzbuzení pro ty, co na těchto místech slouží, nově obrácené lidi.
 3. Kurzy, které v únoru začínají – Finanční kompas, Začít znovu (pro lidi, kteří prošli rozvodem) – aby kurz účastníky posunul v praktických věcech a ve vztahu s Bohem.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:
Na Základy přišlo na první setkání třináct hostů a na druhé jedenáct. Účastníci jsou od mládeže až po starší generaci. Výsledky sborového půstu nejsou lehce měřitelné, ale mám naději, že se brzy projeví.


Leden 2016

 1. Základy – za tým i účastníky. Za uvěření a růst ve víře, aby se někteří účastníci stali učedníky Pána Ježíše, rozhodli se pro křest a pro zapojení do místního sboru.
 2. Sborový půst – proti splínu, paralýze a depresi
  – za roztoužení se po Hospodinu
  – za stonásobnou úrodu ze setby předků (viz články ve sborovém dopise)

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:


Prosinec 2015

 1. Uprchlíci a související témata – prohlášení staršovstva sboru, naše reakce Božím způsobem na vznikající situaci, kéž víme, jak jednat jako lidé naděje
 2. Lednový půst – naplnění Boží vůle pro jednotlivce i celý sbor
 3. Kurz biblické školy pro vedoucí, který byl zahájen v listopadu – užitek pro studenty a jejich službu pro Boží království

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:

Tentokrát ještě nelze vyhodnotit výsledky minulých modlitebních témat.

Listopad 2015

 1. Návštěva Petera Gama a jeho služba ve sboru (shromáždění, osobní služba, zjevení pro sbor) 12.–30. 11. 2015
 2. Setkání sborových služebníků 28. 11. Požehnání pro sloužící, osobní růst a zjevení do služby i celého života.
 3. Probíhají výroční sborová shromáždění. Děkujme Bohu za konkrétní věci, které dal v minulém školním roce nám osobně, sboru, i co skrze naši službu udělal navenek.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:

Začal i kurz o výchově dětí, který má deset účastníků. Na Alfě na Budějovické je cca osm hostů, na Alfě Na Žertvách cca deset hostů a na mládežnické cca patnáct hostů. Podařilo se naplnit misijní tým do Estonska, kde je devět účastníků z našeho sboru a pět mimopražských.

Říjen 2015

 1. Za účastníky a průběh kurzů Alfa, kurzu o výchově dětí a o výchově teenagerů. Aby účastníci přijali biblické principy a posunuli se na své cestě při hledání Boha.
 2. Misie – příprava týmu pro výjezd do Estonska (duben a srpen), misijní kurz (příprava nových misionářů), zjevení a moudrost pro sborovou misijní strategii.
 3. Chválicí stráž 30. 10.–1. 11. – Boží přítomnost a jednání. Pomazání pro jednotlivé chválicí týmy.

Vyhodnocení modlitebních témat za předchozí měsíc:

Bůh se přiznal k vytrvalosti a modlitbám za kroužky na Palmovce a přihlásilo se více dětí, než jsme čekali. Někde je nutno otevřít druhý kroužek z  důvodu naplnění kapacity.
Na  kurz o výchově teenagerů se podařilo vytvořit dostatečný tým a v době psaní SD bylo již dostatek přihlášených účastníků pro jeho zahájení.

Září 2015

 1. Za lidi, kteří byli osloveni během letních bohoslužeb, English campu a dalších akcí – aby dále hledali Boha a navázali trvalý vztah s lidmi ve sboru a přišli na sborová shromáždění a skupinky.
 2. Za podzimní Alfu – nápady koho a jak pozvat; za oslovené, aby pozvání přijali; za úvodní večer.
 3. Mezinárodní situace – speciálně za nalezení řešení pro uprchlíky v Evropě i pro ty, kteří se sem teprve chystají; situace na Ukrajině; vzrůstající napětí mezi Severní a Jižní Koreou – za změnu tyranského režimu v Severní Koreji.

Vyhodnocení modlitebních témat z léta 2015:
O jednotlivých oblastech a akcích, za které jsme se modlili přes léto, se dočtete v samostatných článcích časopisu sborový dopis, které vyšlo začátkem září a naleznete ho také na webu na stránce Sborové dopisy.


Červenec-srpen 2015

 1. Letní akce dětí (speciálně tábory Beránek a Leviti), mládeže (speciálně English Camp a Teen Camp) a regionální dovolené.
  Děkovat, že můžeme takové akce dělat.
  Prosit za Boží jednání.
 2. Krátkodobé misijní výjezdy, speciálně Estonsko a Řecko. Kéž účastníci přijmou povzbuzení od Boha a přinesou dobré ovoce.
 3. Letní nedělní společné bohoslužby na Střeleckém ostrově a večer chval v pondělí 3. 8. Kéž sestoupí a zjeví se Boží sláva v Praze.

Červen 2015

 1. Příprava letních akcí – bohoslužby, programy v týdnu, tábory a akce dětí a mládeže, regionální dovolené.
 2. Kroužky na Palmovce (propagace probíhala v květnu a pokračuje v červnu). Loňská iniciativa udělat něco pro komunitu na Palmovce měla pomalý rozjezd: Vznikl jen jeden z pěti připravených kroužků a proběhlo několik workshopů. Koncem května a počátkem června budeme propagovat nový školní rok. Modleme se: – aby se nabídka dostala ke správným lidem (aby propagace byla úspěšná) – aby vzniklo všech pět nabízených kroužků – aby se do zvaní na kroužky ve větší míře zapojili členové sboru – za jejich inspiraci a vedení Duchem svatým
 3. Výročí upálení Mistra Jana Husa a připravované evangelizační akce k tomuto výročí:
  – Husovy stopy: = nabídka do škol a obchodních domů, hodnoty, které Hus zastával / víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění, radost, láska, věčnost
  – Živý Hus 6. 7. – Valdštejnská zahrada, slavnostní shromáždění

Vyhodnocení modlitebních témat za květen 2015:
Výjezd biblické školy se velmi povedl. Kromě jiného Bůh konkrétně mluvil skrze prorocká slova a požehnání k jednotlivým účastníkům.
Misijní výjezd do Bosny byl v době psaní tohoto článku ještě před námi a zprávy se dočtete v některém dalším čísle SD.


Květen 2015

 1. Ve sboru pravidelně probíhá biblická škola pro budoucí vedoucí. Závěrečný výjezd letošního ročníku bude 15.–16. 5. Modleme se za nové mladé služebníky a jejich povolání do služby pro Boží království a za konkrétní prorocká slova pro ně na výjezdu.
 2. V květnu (28. 5. – 1. 6.) proběhne další sborový krátkodobý misijní výjezd, tentokrát pod vedením Jirky Bukovského do Bosny. Jedná se o výjezd florbalového mužstva, které má podpořit místní křesťanský florbalový tým. Modleme se za duchovní přínos pro Bosnu a ochranu celého týmu.
 3. Kroužky na Palmovce Loňská iniciativa udělat něco pro komunitu na Palmovce měla pomalý rozjezd: Vznikl jen jeden z pěti připravených kroužků a proběhlo několik workshopů. Koncem května a počátkem června budeme propagovat nový školní rok.

Modleme se:
- aby se nabídka dostala ke správným lidem (aby propagace byla úspěšná)
- aby vzniklo všech pět nabízených kroužků
- aby se do zvaní na kroužky ve větší míře zapojili členové sboru
– za jejich inspiraci a vedení Duchem svatým

Vyhodnocení modlitebních témat za duben 2015:
Dny Dobrých Zpráv v době psaní tohoto článku právě probíhají. Účast i reakce účastníků jsou minimálně na úrovni očekávání. Dlouhodobější ovoce teprve uvidíme.
Ohledně misionářů se situace z krátkodobého pohledu vyhodnocuje obtížně. Modlitby za ně by měly určitě pokračovat.
V situaci Izraele se neděje nic mimořádného. Zneklidňující je rozhodnutí Ruska zrušit embargo na dodávku raket do Íránu.


Duben 2015

 1. Dny Dobrých Zpráv – za účinkující, služební týmy a hosty. Aby se nám podařilo pozvat co nejvíce lidí a oni byli osloveni Božím duchem a setkali se mezi námi s Boží láskou.
 2. Za naše misionáře, speciálně Dohnalovi v Chorvatsku a Luboše Patočku v Kambodži. Žehnat jim, aby naplnili Boží plány. Modleme se i za další misionáře, které známe, zvláště za ty, kteří jsou na tajných misích a nelze o nich veřejně mluvit.
 3. Izrael – po volbách se vyhrotily i vztahy s USA a je stále reálná hrozba ze strany Iráku, který má pravděpodobně jaderné zbraně a proklamuje zničení Izraele. Prosme za ochranu a za obrácení se co největšího počtu židů.

Vyhodnocení modlitebních témat za březen 2015:
Půst a modlitební stráž 24/7 v době psaní tohoto článku bude teprve začínat, stejně tak návštěva sestry Eileen Vincentové s týmem.
Na Ukrajině došlo k omezení bojů a k stažení alespoň části těžké bojové techniky z frontové linie. Ukrajina demobilizuje část povolaných záloh. Panují ale obavy z opětovné ofenzívy separatistů.


Březen 2015

 1. Půst a modlitební stráž 24/7 v termínu 27. 3. – 3. 4. Hlavním tématem jsou sborové hodnoty a jejich fungování v našem životě a životě celého sboru.
 2. Duchovní boj – návštěva sestry Eillen Vincent a jejího týmu 23. – 30. 3. Služba na setkání sborových služebníků, duchovní průzkum a mapování Prahy, modlitby na různých místech Prahy, zjevení pro vedení duchovního boje v Praze.
 3. Ukrajina – udržení příměří, zastavení krveprolití, dlouhodobé politicky únosné a alespoň relativně spravedlivé řešení, zjevení a jednota pro místní církev.

Vyhodnocení modlitebních témat za únor 2015:
Březnový výjezd vedení sboru 6. – 8. 3. teprve bude. Modliteb je potřeba i během samotného výjezdu.
Prosme o naplnění Duchem svatým, abychom byli lidmi, kteří budou toužit po růstu Božího království v našem sboru (viz dopis pastora k Novému roku). Toto je těžko měřitelné.
Modleme se a žehnejme vedoucím mládeže. Přímo je to také těžko měřitelné, ale jedenáct letos osmnáctiletých projevilo zájem o setkání o vstupu do sboru a velmi dobře začala iniciativa 3–3.


Únor 2015

 1. Březnový výjezd vedení sboru 6. – 8. 3. – zjevení toho, co Bůh pro sbor plánuje a rozhodnutí dle Jeho vůle.
 2. Prosme o naplnění Duchem svatým, abychom byli lidmi, kteří budou toužit po růstu Božího království v našem sboru (viz dopis pastora k Novému roku)
 3. Modleme se a žehnejme vedoucím mládeže, speciálně členům týmu vedení mládeže (Dita Frantíková – hlavní vedoucí, Jana Bukáčková – dorost (12–15 let), Šimon Ondráček – porost (15–18 let) a Michal Klesnil – odrost (18–25 let)

Vyhodnocení modlitebních témat za leden 2015:
Na Základy chodí cca 15 hostů většinou již obrácených, ale jsou tam i hledající jednotlivci.
Projekt Bůh existuje je k 16. 1. v polovině. K tomuto datu máme 2 832 shlédnutí videí a lidé strávili sledováním videa 10 441 minut (174 hodin), videa mají cca 5-7 minut. Stránku www.VicNezNabozenstvi.cz navštívilo k tomuto datu 1 282 lidí, facebook 444 lidí a o adresu na místní církev si napsalo 7 lidí.


Leden 2015

 1. Za požehnání pro Základy, které začínají 8. 1., aby přišli lidé, pro které je to připravené, účastníci Alfy i další hledající lidé, věřící i nevěřící. Za uvěření zatím neobrácených účastníků a za růst všech v poznání Krista. Aby Základy pomohly účastníkům najít místo v církvi. Za vyučující Tomáše Dittricha, Martina Šindeláře a Davida Ptáčka, aby své vyučování vhodně sladili.
 2. Evangelizační kampaň Bůh existuje – co nejvíce oslovených lidí.
 3. Za Boží jednání během chválicí stráže 30. 1. – 1. 2. 2015

Vyhodnocení modlitebních témat za prosinec 2014:
Nakolik jsme Bohu děkovali, se dá těžko vyhodnotit a v jakém tlaku budeme jako sbor v roce 2015, uvidíme.
Na Alfě byla už během jejího průběhu jedna žena pokřtěna. Většina z účastníků Alfy pro dospělé chce pokračovat na Základech, na mládežnické Alfě uvěřila jedna dívka.


Prosinec 2014

 1. Děkovat Bohu za vše, čím našemu sboru v roce 2014 požehnal - (např. Místa uzdravení, Statečný muž, společný půst, chválicí a modlitební stráže, misijní výjezdy, letní mládežnické akce, Stromovka, Alfa, reg. Hostivař)
 2. Modlit se za lidi, kteří absolvují Alfu - (na mládežnický kurz chodí před koncem kurzu cca 4 hosté, na dospělý kurz cca 15), aby se rozhodli přejít na Základy a případně po Základech i vstoupit do sboru. Základy začínají 8. 1. 2015
 3. Modlit se, abychom byli, jako sbor, v roce 2015 pod tím správným Božím tlakem viz. proroctví Dana Gawlíka: „Vnímal jsem slovo pro každého, kdo je pod tlakem a má pocit, že už víc neunese. Neboj se! Ten tlak je tak akorát, abys byl srozumitelnou zprávou pro okolí. Když tiskařský válec tlačí na formu moc, obraz se slije. A když tlačí moc málo, tak se obraz nedotiskne. V obou případech je obraz (noviny, knihy apod.) nečitelný. Hospodin nedopustí víc, než uneseš.“ 1. Kor 10,13

Vyhodnocení modlitebních témat za listopad 2014:
Témata byla dosti obecná a těžko se tentokrát bezprostředně vyhodnocují, ale region Hostivař oficiálně vznikl, připravuje se povolání dalšího staršího a region se na konci listopadu sejde ke speciálnímu shromáždění s vedoucími dalších církví i zástupci města.
IS nepostupuje tak výrazně, někde i ztrácí, ale strádání obyvatel, zvláště křesťanů, na obsazeném území trvá.


Listopad 2014

 1. Založení regionu Hostivař – za ochranu a upevnění celého týmu, jejich vztahy, rozvoj skupinek a celého regionu, nově obrácené.
 2. Za vedoucí a služebníky ve službě dětem na regionech a na sborové úrovni (Renata Padevětová, Jakub Černý, Pavel Bukáček, Martina Černá a Míša Machulková). Povolání nových služebníků, kteří od Pána přijmou potvrzení, že je služba dětem jejich obdarováním od Pána.
 3. Proti rozpínavosti Islámského státu (IS). Ochranu a posilu pro pronásledované křesťany (mnoho jich už věrnost Kristu zaplatilo svým životem), Boží zásah proti činitelům nepravosti, oslabení duchovní mocnosti stojící za IS, moudrost a odvahu pro státy bojující proti IS.

Vyhodnocení modlitebních témat za říjen 2014:
Na „dospělé“ Alfě bylo na prvním setkání 16 hostů, na druhém 25, na mládežnické 10 a 7.
Na Manželské večery chodí osm párů, které se přihlásily.
Kroužky se zatím pro malý zájem dětí nepodařilo zahájit. Čekáme na odezvu na propagaci v místním tisku a kroužky začnou, jakmile bude dost dětí. Začneme ještě nyní, nebo od druhého pololetí.


Říjen 2014

 1. Kurzy Alfa – začínaly na počátku října. Modleme se za přihlášené účastníky, aby vydrželi a účastnili se celého kurzu a za členy týmu, aby měli moudrost, jak účastníkům pomoci v setkání s Kristem jak tím, co jim říkají, tak tím, jak jednají.
 2. Manželské večery – během října se překlopí do druhé poloviny. Mezi účastníky jsou křesťanské páry i páry zatím nevěřící. Modleme se jak za manželství účastníků, aby oba partneři uviděli Boží plán pro jejich vztah a vstoupili do něj, tak za ty, kteří se ještě s Pánem Ježíšem osobně nesetkali, o dotek Ducha svatého.
 3. Centrum pro děti a mládež - Na přelomu září a října začaly první kurzy. Modleme se za jednotlivé vedoucí kroužků (viz informace v SD), za moudrost a dobré vztahy s dětmi. V říjnovém čísle „Osmičky“ vychází informace o centru a ještě další pozvánka. Na rozjezd Centra jsme zažádali o dotace MHMP - kéž nám Pán požehná finančně i tímto způsobem.

Vyhodnocení modlitebních témat na září
Kurzy Alfa začaly až v říjnu a v době uzávěrky SD nebyl ještě počet přihlášených. Tým se podařilo sestavit; je tolik ochotných služebníků, že dospělá Alfa může mít kapacitu až 50 hostů.
Na Manželské večery bylo přihlášeno v den uzávěrky přihlášek osm párů a to nejen křesťanských.
Deset dnů před zahájením kroužků byly připraveny všechny kroužky jak z hlediska vedení, tak z hlediska potřebných právních kroků. Přihlášeno bylo pět dětí.


Září 2014

 1. Kurzy Alfa – začínají v říjnu. Během září probíhá příprava týmu (vedou ho Miloš Poborský a Martin Šindelář) a zvaní lidí. Modleme se speciálně za oslovené lidi, aby pozvání přijali a ptejme se Pána, co od nás v oblasti Kurzů Alfa očekává.
 2. Manželské večery – začnou poslední pondělí v září. Plánujeme větší kurz ve sborových prostorách, který bude více zaměřen na lidi mimo církev. Zatím jsme přímo ve sboru takový kurz neměli. Modleme se za tým (vedou ho Jakub a Dáda Guttnerovi), za pozvané lidi a za Boží jednání během kurzu. Vyhlížíme růst manželských vztahů účastníků a to, aby se jich dotkl Boží duch a oni začali hledat Pána.
 3. Vznik Kroužků na Palmovce. Informace byly v minulých číslech SD, kroužky mají samostatný web (http://krouzkynapalmovce.cz/). Modleme se za tým vedoucích kroužků (speciálně za Tomáše Dittricha a Petru Macákovou, na kterých leží hlavní břemeno přípravy), za propagaci, za dostatek zájemců o kurzy, za rozeznání toho, co chce Bůh dalšího skrze tuto vizi udělat. V září začnou první kroužky.

Vyhodnocení modlitebních témat na červenec-srpen:
Ve Sborovém dopise vyjdou postupně zprávy z jednotlivých aktivit, za které jsme se modlili.


Červenec-srpen 2014

 1. Misijní výjezdy
  - 4.-16. 7. Slovinsko
  - 17.-26. 7. Estonsko
  - 3.-15. 8. Řecko
 2. Letní mládežnické aktivity: - Odrostová dovolená 9.-13. 7.
  - English camp 12.-19. 7.; vede Katka a Štěpán Vávrovi
  - Letní tábor Beránek 3.-13. 8.; vedou Dostálkovi
  - Tábor Levitů 16.-23. 8.; vede Jakub Černý a Renata Padevětová
  - Teen camp 24.-30. 8.; vede Dita Frantíková, Peťuš Dostálková, Šimon Ondráček
 3. Letní shromáždění v restauraci Pražan – za Boží přítomnost, požehnání pro nás i pro hosty, počasí.

Vyhodnocení modlitebních témat na červen:
Setkání sborových služebníků bylo vydařené, a to jak společným programem, tak speciálními programy odpoledne(příprava kázání a služba dětem).
Připojili jsme se k výzvě „Den milování Pána Ježíše“ a Bůh jednal jak v sobotu, tak speciálně na shromáždění v neděli večer.


Červen 2014

 1. Za setkání sborových služebníků – povzbuzení, zjevení, vyučení a připojení k výzvě „Den milování Pána Ježíše“ (viz samostatný článek).
 2. Příprava letních akcí pro děti a mládež – dokončení výběru řečníků, témat, dotvoření sloužících týmů.
 3. Modlitební stráž regionů a chválicí shromáždění ve Stromovce, které má duchovně připravit letní shromáždění (viz samostatný článek).

Vyhodnocení modlitebních témat na květen:
Evropská konvokace – vydařila se účastí i náplní a mnoho lidí udělalo závažná rozhodnutí. Kéž jim dá Bůh milost vytrvat.
Za  situaci  na  Ukrajině  –  je  stále  vážná. Na Konvokaci došlo k vzájemným modlitbám a žehnání ruských a ukrajinských křesťanů, což je duchovně významné pro celou situaci.


Květen 2014

 1. Za Evropskou konvokaci ( 8. - 11. 5.) - za průběh a hlavně dopad do praktického každodenního života církve. Kéž se nejedná o "hezkou" akci, ale to, co tam jako jednotliví křesťané přijmeme, ať přinese konkrétní změny k Boží slávě.
 2. Za situaci na Ukrajině (jednota mezi křesťany z různých národností a za Boží bázeň pro vládce)
 3. Aby Bůh udělal zázrak a lidé, kteří se nebránili evangeliu při osobních rozhovorech a na evangelizačních akcích, přijali Pána Ježíše jako Spasitele i Pána a připojili se aktivně k církvi.
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools