You are here: Home Čemu věříme
Hlavní menu
News
31. 12. 2018
Průzkum: Čeští křesťané a pornografie
31. 12. 2018
Vize regionu Barrandov
12. 4. 2018
Kurz Manželské večery
28. 3. 2018
Malá škola videa
28. 3. – 28. 4. 2018 Základy tvorby videa, dokument, titulky, dabing
23. 3. 2018
Velikonoční modlitební stráž 24/7
23. 3. - 30. 3.
Přihlašování a informace na kspraha.cz/straz
17. 3. 2018
Staleté kořeny: Workshop Vyžeň na žeň
Projekt k výročí 100 let založení ČSR
9. 3. 2018
Nežít v čekárně
Seminář pro svobodné, 9.–10. března
26. 2. 2018
Dny dobrých zpráv
10. ročník, 26. 2. – 3. 3.
22. 2. 2018
Místo uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
22. 2. 2018
Základy křesťanského života
Sedmá lekce: Každý den s Bohem
22. 2. 2018
Kurz Příprava na manželství
22. 2. 2018
Alfa pro mládež
 
Document Actions

Čemu věříme

Největší příběh lidských dějin

Motto: Věříme, že zdrojem veškerého života je Bůh a základním životodárným vztahem je nádherný vztah lásky mezi Bohem a jeho Synem, Ježíšem Kristem.

Bůh je dobrý a protože chtěl svoji lásku sdílet, stvořil tento svět. Stvořil vesmír, Zemi a veškeré tvorstvo. Člověka stvořil jako muže a ženu a vložil do nich svého Ducha. Stvořil je, aby s nimi mohl mít důvěrný vztah, takový, jaký měl se svým Synem v nebi.

Projevenou důvěru však člověk brzy zklamal, když se rozhodl žít nezávisle na Bohu, podle své vlastní vůle, inspirován nabídkou Božího nepřítele, satana. Tento hřích osudově jeho vztah s Bohem přerušil.

Bůh měl plné právo člověka zatratit a nechat ho jeho osudu, ale neudělal to. Z lásky k člověku udělal něco neuvěřitelného. Jeho jediný syn se vzdal vší své slávy a důstojnosti, kterou měl v nebi, a narodil se na zem v těle bezbranného malého dítěte. Tento chlapec pak vyrostl v dospělého muže a během pouhých tří let pohnul celým tehdejším světem. Uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Utišoval bouře. Miloval ty, kterými ostatní pohrdali. Nakonec se v plném vědomí toho, co dělá, nechal křivě obvinit, odsoudit a popravit strašlivou smrtí ukřižováním. Na kříži Ježíš nesl trest za hříchy každého člověka.

V lidských dějinách bylo ukřižováno mnoho lidí. Ale jen jeden, Ježíš Kristus, vstal třetího dne z mrtvých. Ukázal se dohromady několika stům lidí a po čtyřiceti dnech vystoupil k Otci do nebe, jako Pán nebes i Země.

Jeho učedníci po naplnění Duchem Svatým začali šířit radostnou zprávu o tom, že Bůh smířil člověka se sebou samým a obnovil tak původní přerušený vztah důvěry a lásky.I nyní může každý přijmout věčný život, uvěří-li, že byl Kristus ukřižován a vzkříšen, čímž zaplatil i za jeho hříchy, a vyzná-li jej jako Pána. Získá věčný život a stane se tak i součástí společenství věřících lidí, kteří se rozhodli Ježíše následovat.

Po smrti půjde každý člověk buď do nádherného Božího království, nebo do věčného trápení, oddělen od milujícího Boha; věčný život, nebo věčné utrpení. Není žádná třetí možnost. Úkolem člověka na zemi je hledat Boha a s Ježíšem Kristem vstoupit na cestu nového, věčného života.

Záměr sboru KS Praha

KS Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho a naší touhou je, aby měl z našich životů radost a aby mu bylo na našich shromážděních dobře.

  • Chceme být místem, kde zranění, zoufalí a hledající lidé mohou najít lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.

  • Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí.

  • Chceme být rostoucím společenstvím, v němž se učíme žít mezi sebou v lásce a kde poznáváme “celou Boží vůli”.

  • Chceme být místem, kde je duchovní autorita uplatňována dle Božího slova, laskavě a bez manipulace, nicméně jednoznačně, místem, kde se lidé učí vzájemně se podřizovat ku prospěchu Božího díla v celém sboru.

  • Chceme být sborem, kde se lidé skrze vyučování na velkých shromážděních i skrze obecenství ve skupinkách navzájem vedou ke zralosti.

  • Chceme být sborem, kde každý člen může objevit a uplatňovat své duchovní obdarování.

  • Chceme být sborem lidí vydaných Kristu, ve kterém se přijímající proměňují v dávající.

  • Chceme být místem, z nějž budou vycházet misionáři do blízkých i vzdálených míst, aby zakládali nové sbory.

  • Chceme vždy pamatovat na to, že Bůh je ochráncem vdov, sirotků a jiných potřebných, a chceme rozvíjet sociální službu ve sboru i ve společnosti.

  • Chceme usilovat o jednotu Božích dětí. Chceme být požehnáním pro ostatní Křesťanská společenství v naší zemi, jakož i pro jiné pražské a mimopražské sbory, a to různými způsoby.

Záměr sboru je shrnut v motto našeho sboru: KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY

Sborové zásady

Tyto zásady jsme přijali ještě dříve než záměr a jsou tím, čím poměřujeme své osobní životy i život celého sboru. Jsou jimi:

1. Víra založená na Božím slovu

2. Neustálá modlitba

3. Dosvědčování Boží svatosti

4. Štědré dávání

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools