You are here: Home Čemu věříme
Hlavní menu
News
29. 6. 2017
Prague - Awakening Europe
festival, jehož cílem je být pro každý jeden národ v Evropě jiskrou...
16. 4. 2017
Tanec vzkříšení
od 15:00 na Hradčanském náměstí
7. 4. 2017
Velikonoční modlitební stráž 24/7
7. – 14. 4.
(přihlašování)
4. 4. 2017
Místa uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
4. 4. 2017
Kurz Více než mačkat spoušť
kurz fotografování pro mládež od 12 do 16 let
1. 4. 2017
Jarní tvoření
Tvoření jarní dekorace a vyrábění z fima pro děti i dospělé
od 9:30 do 12:30
30. 3. 2017
Základy křesťanského života
12. lekce: Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši
 
Document Actions

Čemu věříme

Největší příběh lidských dějin

Motto: Věříme, že zdrojem veškerého života je Bůh a základním životodárným vztahem je nádherný vztah lásky mezi Bohem a jeho Synem, Ježíšem Kristem.

Bůh je dobrý a protože chtěl svoji lásku sdílet, stvořil tento svět. Stvořil vesmír, Zemi a veškeré tvorstvo. Člověka stvořil jako muže a ženu a vložil do nich svého Ducha. Stvořil je, aby s nimi mohl mít důvěrný vztah, takový, jaký měl se svým Synem v nebi.

Projevenou důvěru však člověk brzy zklamal, když se rozhodl žít nezávisle na Bohu, podle své vlastní vůle, inspirován nabídkou Božího nepřítele, satana. Tento hřích osudově jeho vztah s Bohem přerušil.

Bůh měl plné právo člověka zatratit a nechat ho jeho osudu, ale neudělal to. Z lásky k člověku udělal něco neuvěřitelného. Jeho jediný syn se vzdal vší své slávy a důstojnosti, kterou měl v nebi, a narodil se na zem v těle bezbranného malého dítěte. Tento chlapec pak vyrostl v dospělého muže a během pouhých tří let pohnul celým tehdejším světem. Uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Utišoval bouře. Miloval ty, kterými ostatní pohrdali. Nakonec se v plném vědomí toho, co dělá, nechal křivě obvinit, odsoudit a popravit strašlivou smrtí ukřižováním. Na kříži Ježíš nesl trest za hříchy každého člověka.

V lidských dějinách bylo ukřižováno mnoho lidí. Ale jen jeden, Ježíš Kristus, vstal třetího dne z mrtvých. Ukázal se dohromady několika stům lidí a po čtyřiceti dnech vystoupil k Otci do nebe, jako Pán nebes i Země.

Jeho učedníci po naplnění Duchem Svatým začali šířit radostnou zprávu o tom, že Bůh smířil člověka se sebou samým a obnovil tak původní přerušený vztah důvěry a lásky.I nyní může každý přijmout věčný život, uvěří-li, že byl Kristus ukřižován a vzkříšen, čímž zaplatil i za jeho hříchy, a vyzná-li jej jako Pána. Získá věčný život a stane se tak i součástí společenství věřících lidí, kteří se rozhodli Ježíše následovat.

Po smrti půjde každý člověk buď do nádherného Božího království, nebo do věčného trápení, oddělen od milujícího Boha; věčný život, nebo věčné utrpení. Není žádná třetí možnost. Úkolem člověka na zemi je hledat Boha a s Ježíšem Kristem vstoupit na cestu nového, věčného života.

Záměr sboru KS Praha

KS Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho a naší touhou je, aby měl z našich životů radost a aby mu bylo na našich shromážděních dobře.

  • Chceme být místem, kde zranění, zoufalí a hledající lidé mohou najít lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.

  • Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí.

  • Chceme být rostoucím společenstvím, v němž se učíme žít mezi sebou v lásce a kde poznáváme “celou Boží vůli”.

  • Chceme být místem, kde je duchovní autorita uplatňována dle Božího slova, laskavě a bez manipulace, nicméně jednoznačně, místem, kde se lidé učí vzájemně se podřizovat ku prospěchu Božího díla v celém sboru.

  • Chceme být sborem, kde se lidé skrze vyučování na velkých shromážděních i skrze obecenství ve skupinkách navzájem vedou ke zralosti.

  • Chceme být sborem, kde každý člen může objevit a uplatňovat své duchovní obdarování.

  • Chceme být sborem lidí vydaných Kristu, ve kterém se přijímající proměňují v dávající.

  • Chceme být místem, z nějž budou vycházet misionáři do blízkých i vzdálených míst, aby zakládali nové sbory.

  • Chceme vždy pamatovat na to, že Bůh je ochráncem vdov, sirotků a jiných potřebných, a chceme rozvíjet sociální službu ve sboru i ve společnosti.

  • Chceme usilovat o jednotu Božích dětí. Chceme být požehnáním pro ostatní Křesťanská společenství v naší zemi, jakož i pro jiné pražské a mimopražské sbory, a to různými způsoby.

Záměr sboru je shrnut v motto našeho sboru: KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY

Sborové zásady

Tyto zásady jsme přijali ještě dříve než záměr a jsou tím, čím poměřujeme své osobní životy i život celého sboru. Jsou jimi:

1. Víra založená na Božím slovu

2. Neustálá modlitba

3. Dosvědčování Boží svatosti

4. Štědré dávání

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools